Historie

In het voorjaar van 1969 besloot de IJlster Winkeliersvereniging een eigen maandblad voor IJlst uit te geven. Na de nodige voorbereidingen en het aantrekken van adverteerders zag de eerste uitgave van “It Dryltser Kypmantsje” in juli 1969 het licht. Het blad werd verzorgd door Boek- en Fotohandel J. Visser, toen nog gevestigd op het adres Galamagracht 7. Een blik op de advertenties leert dat IJlst toen nog over een levendige middenstand beschikte, want niet minder dan 19 middenstanders adverteerden in deze eerste uitgave. Bekijk in het archief de eerste uitgave uit juli 1969.

De overbrugging
In november 1976 verscheen het laatste Kypmantsje, dat door de IJlster Winkeliersvereniging werd uitgegeven. Door het teruglopen van het aantal middenstanders en daarmee van het aantal adverteerders, in combinatie met stijgende kosten, besloot de Winkeliersvereniging te stoppen met het maandblad. In januari 1977 verscheen er toch weer een Kypmantsje, zij het anders van formaat en verschijningsvorm. Op gestencild en gevouwen A3-formaat bracht Edsko Hekman, in die tijd ambtenaar ter gemeentesecretarie van IJlst, It Kypmantsje privé uit. Vanwege zijn vertrek uit de gemeente verscheen in januari 1981 de laatste uitgave van dit overbruggingsblaadje.

Een nieuwe start
In maart/april 1981 verscheen het Kypmantsje opnieuw en weer op een ander formaat. Het blad werd nu gedrukt bij en uitgegeven door Boekhandel Visser. Het maandblad voorzag en voorziet duidelijk in een behoefte en is door de jaren heen altijd gesteund door een grote groep vaste adverteerders. Dankzij het enthousiasme van Lammert Visser, die de Kypman altijd een warm hart heeft toegedragen, bleef het blad uitkomen tot en met mei 2011. Door het plotselinge overlijden van Lammert Visser leek er een einde te komen aan de uitgave van het Kypmantsje. In goed overleg met Hinke Visser heeft de Vereniging Stadsbelang IJlst het blad onder zijn hoede genomen en in juli 2011 verscheen weer een gecombineerd juni/julinummer.

It Dryltser Kypmantsje op eigen benen
In augustus/september 2017 werd opnieuw een stap gezet. Ingaande dat nummer werd het blad gedrukt bij blad.nl. Het formaat wijzigde weer, maar vanaf dat moment verscheen It Kypmantsje volledig in kleur! De werkgroep Kypmantsje, bestaande uit Klaasjan Kuperus (voorzitter), Jolanda Smit (penningmeester) en Edsko Hekman (redactie/secretaris), kwam in goed overleg met het bestuur van de Vereniging Stadsbelang IJlst tot de conclusie dat het mogelijk en wenselijk was dat het blad op eigen benen kwam te staan. Met ingang van 1 september 2019 is daartoe de Stichting It Dryltser Kypmantsje opgericht met vorengenoemde personen als bestuur.